Podmienky prenájmu

Základné podmienky prenájmu

 • Minimálny vek nájomcu je 21 rokov
 • Nájomca je povinný predložiť platný vodičský preukaz a jeden ďalší doklad (OP alebo pas)
 • Na požičanie obytného vozidla je potrebné vodičské oprávnenie sk. B a minimálne 2 roky praxe s riadením vozidla
 • Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 3 dni, v mesiacoch jún, júl a august minimálne 5 dní
 • Prenajaté vozidlo môžu viesť len osoby uvedené v nájomnej zmluve
 • Je zakázané robiť na vozidle akékoľvek úpravy
 • V rámci prenájmu má nájomca k dispozícii diaľničnú známku pre Slovensko a neobmedzený počet najazdených kilometrov 

Rezervácia a platobné podmienky

 • Rezerváciu termínu je potrebné potvrdiť zložením rezervačnej zálohy vo výške 50% z celkovej ceny prenájmu na účet prenajímateľa a to na základe vystaveného zálohového dokladu, ktorý Vám bude poslaný elektronicky 
 • Táto záloha je splatná do 3 dní od vystavenia zálohového dokladu
 • Doplatok nájmu je splatný najneskôr 14 dní pred začatím prenájmu vozidla
 • Pri prevzatí vozidla je nutné zložiť kauciu vo výške 1000eur. Kaucia môže byť zložená v hotovosti alebo na účet prenajímateľa
 • Pri predčasnom ukončení nájmu sa zaplatené nájomné nevracia
 • Pri neskorom vrátení vozidla je za každý začatý deň omeškania účtovaná dvojnásobná cena prenájmu 

Prevzatie a vrátenie vozidla

 • Vozidlo nájomca preberá a odovzdáva na mieste a v čase dohodnutom v nájomnej zmluve
 • Čas prebratia vozidla je spravidla od 14:00 v prvý deň prenájmu a čas odovzdania je do 10:00 v posledný deň prenájmu. Na základe aktuálnej obsadenosti môžu byť časy dohodnuté individuálne
 • V prípade rezervácie na viac ako 5 dní sa prvý a posledný deň prenájmu vozidla počítajú ako jeden deň. (napr. pri rezervácii na 7 dní, zaplatíte iba 6 dní)
 • Vozidlo sa odovzdáva aj prijíma v čistom stave a vždy s plnou nádržou PHM
 • Kazeta od WC a odpadná nádrž musia byť pri odovzdaní vypláchnuté a vyprázdnené inak budú nájomcovi účtované dodatočné poplatky
 • Pri prevzatí vozidla je potrebné počítať s úvodnou inštruktážou cca 60min

Storno podmienky

 • 25% z celkovej ceny nájmu viac ako 30 pred začatím nájmu
 • 50% z celkovej ceny nájmu 30 – 14 dní pred začatím nájmu
 • 75% z celkovej ceny nájmu 14 – 7 dní pred začatím nájmu
 • 100% z celkovej ceny nájmu menej ako 7 dní pred začatím nájmu

Dodatočné poplatky

 • strata kľúčov – €200
 • strata dokladov od vozidla – €200
 • nevyprázdnená WC kazeta alebo odpadná nádrž – €50
 • nevyčistený interiér – €50
 • nadmerne znečistený interiér alebo exterier – skutočné náklady na čistenie (minimálne €100)